Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
Urząd Miejski w Pasłęku
Herb Urząd Miejski w Pasłęku

Czwartek 23.03.2017

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Podstawowe zadania gminy

 • Zadania własne gminy określa ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
  Art.  7. 
  1. Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy: 
  1) ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej;
  2) gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego;
  3) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz;
  3a) działalności w zakresie telekomunikacji;
  4) lokalnego transportu zbiorowego;
  5) ochrony zdrowia;
  6) pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych;
  6a) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
  7) gminnego budownictwa mieszkaniowego;
  8) edukacji publicznej;
  9) kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami;
  10) kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych;
  11) targowisk i hal targowych;
  12) zieleni gminnej i zadrzewień;
  13) cmentarzy gminnych;
  14) porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego;
  15) utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych;
  16) polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej;
  17) wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym tworzenia warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej;
  18) promocji gminy;
  19) współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239);
  20) współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.
   
 
Wytworzył:
Udostępnił:
Zenon Jeleński
(2003-06-30 13:22:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Andrusewicz
(2016-12-28 06:53:04)
 
 
ilość odwiedzin: 3476623

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

Więcej informacji na stronie Polityki Prywatności.

X